Pytyja spod dębów trzech
środa, 13 stycznia 2010
Sesje kontaktowe z Kasjopejanami z 2009 roku
Sesja z 4 lipca 2009 roku

Pytanie: Dziś jest 4 lipca, 2009, 4, 7, 09, 11-11 lub 11-9. To straszne.

Odpowiedź: To przerażające dla USA w każdym razie. Miasto na wzgórzu w 5 wymiarze!

P: (J) Miasto na wzgórzu - to z Biblii czy coś? (Allen) Tak, Stary Testament. (Ark) A może to oznacza Kapitol? (L) Och, tak. (J) Powiedzieli: "To przerażające dla USA w każdym razie", więc może miasto na wzgórzu to USA? (L) Cóż, USA zawsze uważało siebie za nowe miasto na wzgórzu. (Allen) Ale to miasto w 5 wymiarze. Czy to oznacza, że USA zmierza ku destrukcji? )

O: Całkiem możliwe.

Sesja z 29 grudnia 2009 roku

(Pyta Joe) No, więc USA to Miasto na Wzgórzu. Czy zdarzy się tam
kosmiczna katastrofa?

Odpowiedź: Ewentualnie, tak.

P: (C**) To ostatnia sesja tego roku... (A***) Może powinniśmy zapytać o pogodę, czy...? (Anart) Czy oni ewentualnie będą chcieli zamknąć komunikację międzynarodową?

O: Tak.

P: (A***) Kiedy?

O: Możliwe za 8 miesięcy.

(Pyta Scottie): Miasto na wzgórzu w 5 wymiarze, 8 miesięcy do zamknięcia komunikacji międzynarodowej, nie ma czasu!

O: To nie będzie całkowite zamknięcie i nie będzie długo trwało.

P: (L) Innymi słowy, oni to zrobią. Spróbują zrobić. I coś się wydarzy, będzie jakaś reakcja.

(P*****) Czy oni zamkną lotniska?

O: Poczekajcie zobaczycie.
sobota, 14 stycznia 2006
Trent

P: ....A teraz: kiedy Templariusze zostali aresztowani, oskarżono ich o oddawanie czci głowie, czaszce, albo bożkowi Bafometowi. Skąd wzięto te fałszywe oskarżenia, aby ich oszkalować?
O: Czaszka była z czystego kryształu.
P: Jaka jest definicja bożka "Bafometa", którego oni czcili (jeśli czcili)? 
O: Nosiciel Trent (The holder of the trent).
P: Co TO jest?
O: Szukaj.
(Sesja Kasjopejańska z 26 lipca 1997 roku)

Trzy koła, jedno w drugim, coraz mniejsze, jak trzy horoskopy idealnie ze sobą zgrane, na szczycie czwarte kółko, najmniejsze, czarne, nie przystające do tamtych, przeciwstawne i odrzucone.
Głos rzecze:
TRENT to trzy zjednoczone, jednorodzone, jednakie i czwarte, które jest osobno, inne, odrzucone i nie mające z trzema związku. To się odbywa osobno, ale razem i jednocześnie. Poprzez czwartego trzej doświadczają wiedzy. 

poniedziałek, 09 stycznia 2006
Kasjopejańskie pogaduszki

1.
Cassio:  Now folks, remember: Rennes-le-Chateau is a means, not an end. Sort of like unlocking the trunk, expecting to find the gold, and merely finding a map.

(Teraz ludzie zapamiętajcie:  Rennes-le-Chateau to środek do celu [sposób], a nie cel [koniec]. To coś takiego jak otwarcie kufra i oczekiwanie, że odnajdzie się złoto, a znajduje się jedynie mapę).
 
Q: The six mountains at Rennes-le- Chateau form a natural pentagon surrounded by a circle. This reminds me of ancient spell-casters surrounding themselves with a circle when summoning spirits or demons. Was this area set up as a giant gateway or place of summoning?

(Sześć wzniesień wokół  Rennes formuje naturalny pentagram, otoczony kołem. To mi przypomina kręgi magiczne, którymi otacza się przy wywoływaniu duchów, bądź demonów. Czy ten obszar to nie jest olbrzymia brama wjazdowa lub miejsce wywoływania, wzywania (duchów)?

Cassio: Gateways occur where the conditions are right.

(Wjazd trafia się, kiedy warunki są dobre)

Q: Is this area a gateway? 

(Czy ten obszar to wjazd?)

Cassio: Window.

(Okno)

2.

Q: Could you define for us a 'window?

(Czy moglibyście zdefiniować nam "okno"?)

Cassio: Convergence; opening to alternative states via energy grid points.

(Zbieżność [konwergencja]; otwiera na alternatywne stany dzięki energii punktów siatki [sieci]).

Q: Are windows where you can pass back and forth? Moving between realms?

(Czy przez te okna można przechodzić tam i z powrotem ? Poruszać się między światami?)

Cassio: It is possible.

(To jest możliwe)

Q: How does a window differ from a 'portal?'

(W czym to okno różni się od "portalu"?)

Cassio: Window is open, portal is crafted.

(Okno jest otwarte, portal jest uczyniony dla statków [jest tu zagwozdka - craft to statek, samolot, a końcówka -ed  to forma dokonana czasownika. Inne znaczenia craft: rzemiosło, umiejętność, zręczność, przebiegłość])

Q: A window is naturally occurring portal?

(Czy okno jest naturalnie występującym portalem? W takim razie portal jest sztuczny w jakiś sposób)

Cassio: Close.

(Blisko)

Q: Does a window remain open all the time, or does it open and close for various reasons.

(Czy to okno pozostaje otwarte cały czas, lub czy otwiera się i zamyka z różnych przyczyn?)

Cassio: Closer to latter.

(Bliżej tego drugiego)

Q: What determines its opening and closing?

(Co determinuje otwarcia i zamknięcia?)

Cassio: Frequency.

(Częstotliwość)

Q: Frequency of what?

(Częstotliwość czego?)

Cassio: Energy patterns.

(Wzoru energii)

Q: Frequency patterns of the area itself, or of people, or of people in interaction with the area?

(Wzoru energii tego obszaru, czy ludzi, którzy wchodzą w kontakt z tym obszarem?)

Cassio: Former.

(Poprzednie. [chyba chodzi o pierwszą odpowiedź - energię obszaru])

Q: What could occur to change the frequency of the area?

(Co musi nastąpić, by zmieniła się częstotliwość tego obszaru?)

Cassio: EM pulse.

(Impuls elektomagnetyczny)

Q: Where do these EM pulses originate from?

(Skąd pochodzą te impulsy elektromagnetyczne?)

Cassio: They are transmutable.

(Są zdolne do przemiany)

Q: Transmutable from what?

(Przemiany z czego?)

Cassio: Not online.

(Nie w tę stronę)

Q: What?

(Co?)

Cassio: Your assumptions get you lost.

(Twoje przypuszczenia cię zgubią)

3.
Q: Jay Weidner correct that there is something in the south of France that is very, very evil? Is he correct in this assessment of the situation?

(Czy  Jay Weidner ma rację, że jest coś bardzo, bardzo złego w południowej Francji? Czy dobrze ocenił sytuację?

Cassio: Not really.  But those guarding the secrets might be termed as such.  Also they wish to make others think thus.  Machiavelli! .

(Nie do końca. Choć ci, którzy strzegą sekretów mogą być postrzegani w taki sposób. Także chcą, aby inni tak myśleli. Makiawelli!)

(Z sesji channelingowej)